مراجعه کننده گرامی، تعرفه ترجمه رسمی و تأییدات دادگستری و امور خارجه در دارالترجمه رسمی ماهان طبق تعرفه مصوب دادگستری و امور خارجه محاسبه می‌گردد. مگر این‌که به عنوان بسته‌های ویژه یا تخفیفی   دارالترجمه سفارش داده شوند. تأیید دادگستری و امورخارجه با توجه به تعداد مدارک و صفحات ترجمه ممکن است دستخوش تغییر گردد ولی اکثر موارد هزینه مطابق آنچه ذکر شده است محاسبه می‌شود.

برای حصول اطمینان نسبت به تأیید مدارک خود به راهنمای تأیید مدارک مراجعه کنید.

قیمت ترجمه نسخه اضافی در زمان سفارش ۲۵ درصد هزینه ترجمه، تا شش ماه ۵۰ درصد هزینه ترجمه و  پس از شش ماه تمام هزینه اولیه دریافت می‌گردد.

  تمامی قیمت‌ها به تومان است. هزینه دفتری، تأیید دادگستری، امور خارجه و هزینه دفتری برای هر مدرک ترجمه شده محسوب می‌شود.

در صورت هر گونه پرسشی با ما تماس بگیرید.

مدرکترجمه رسمی انگلیسیهر نسخه اضافیتأیید دادگستری (هر مدرک)تأیید امورخارجه (هر مدرک)هزینه دفتری (هر مدرک)
شناسنامه۲۵,۰۰۰۶,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت ملی۲۰,۰۰۰۵,۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰
سند ازدواج یا رونوشت آن۷۵,۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۲۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰
سند طلاق یا رونوشت آن۱۰۵,۰۰۰۲۶,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
عدم سؤپیشینه۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پاسپورت۳۵,۰۰۰۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت پایان خدمت۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت معافیت خدمت۲۰,۰۰۰۵,۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهینامه رانندگی۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی تجرد، فوت و تولد۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت نظام مهندسی۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت بازرگانی هوشمند۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت نظام پزشکی۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت شناسایی۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
جواز دفن۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
دانشنامه۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
ریزنمرات دانشگاهی (هر ترم)۱۸،۰۰۰۴،۵۰۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
دیپلم دبیرستان یا پیش‌‌دانشگاهی۳۰،۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
ریزنمره دبیرستان یا پیش‌دانشگاهی (هر ترم)۱۵،۰۰۰۳،۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارنامه توصیفی ابتدایی۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی ریزنمرات۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی اشتغال به تحصیل۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی فنی و حرفه‌ای۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
سرفصل دروس دانشگاهی۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت واکسیناسیون۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پرونده پزشکی۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی پزشک۳۵،۰۰۰۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
آزمایش پزشکی۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
سند مالکیت دفترچه‌ای۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
سند مالکیت تک برگی۱۰۵،۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
سند خودرو سبک۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
سند خودرو سنگین۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
سند تلفن همراه۷,۵۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
مبایعه‌نامه با کد رهگیری۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
اجاره‌نامه با کد رهگیری۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
بنچاق، اجاره‌نامه و قولنامه بزرگ۱۰۰،۰۰۰۲۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
ارزیابی ملک۷۵,۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پروانه ساختمان۶۰،۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پایان‌کار ساختمان۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
استعلام ثبت اسناد۳۰،۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
روزنامه رسمی تأسیس۶۰،۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰
روزنامه رسمی تغییرات کوچک۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
روزنامه رسمی تغییرات بزرگ۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
اساسنامه فرم هر صفحه۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
اظهارنامه و تقاضانامه ثبت۱۰۵،۰۰۰۲۶,۲۵۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
شرکت‌نامه۱۰۵،۰۰۰۲۶,۲۵۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
صورت جلسه۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
انواع پروانه و جواز۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
ثبت علائم و اختراع۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پروانه بهره‌برداری۱۸,۷۵۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
جواز کسب۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
جواز تأسیس۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
لیست بیمه تا ۱۰ نفر۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
لیست بیمه از ۱۰ نفر۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت شناسایی کارگاه۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پروانه مهندسی۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پروانه مطب۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پروانه وکالت۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پروانه انتشارات۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
دفترچه بازرگانی۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
دفترچه وکالت۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
کارت مباشرت۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
جواز اشتغال به کار۳۰,۰۰۰۷,۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی کار کوچک و نامه‌های اداری۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی کار با شرح وظایف۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
سابقه بیمه۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
حکم کارگزینی۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
حکم بازنشستگی۵۰،۰۰۰۱۲،۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
حکم افزایش حقوق۵۰،۰۰۰۱۲،۵۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
فیش حقوقی۴۰,۰۰۰۱۰،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
قرارداد صفحه‌ای۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
قرارداد بیمه یا شخص ثالث۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
وکالت‌نامه نیم‌برگ۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
وکالت‌نامه بزرگ۱۰۵،۰۰۰۲۶,۲۵۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
اقرارنامه یا تعهدنامه۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
رضایت‌نامه و صلح‌نامه۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
استشهادیه۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
قیم‌نامه۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
احضاریه و ابلاغیه۴۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
حکم دادگاه۱۰۵،۰۰۰۲۶,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پرونده حقوقی۱۰۵،۰۰۰۲۶,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی حصر وراثت۴۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
مالیات بر ارث۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
بارنامه گمرکی۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
برگ سبز گمرکی۷۵،۰۰۰۱۸,۷۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پرینت حساب بانکی تا ۱۰ سطر۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
پرینت حساب بانکی از ۱۰ سطر۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی یا سپرده بانکی۴۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
قبوض آب، برق، تلفن و مالیات۴۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
مدارک حسابرسی۶۰،۰۰۰۱۵،۰۰۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
گواهی‌های مالیاتی۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰
ریز مکالمات تلفن۴۵,۰۰۰۱۱,۲۵۰۶۵،۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵،۰۰۰

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید